תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר: 

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.ishelehem.com (להלן- "האתר") של מאפיית איש של לחם (להלן- "איש של לחם", "מאפיית איש של לחם" ו/או "אנחנו"). האתר הינו מנוהל ע"י איש של לחם, ע.מ. 558336350. 
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות באתר, אנחנו נשמח לתת לכם מענה. תוכלו לפנות אלינו דרך לחיצת בכפתור "צור קשר" שבצד הימני העליון באתר, דרך דוא"ל (ish@ishelehem.com) או בשיחת טלפון או הודעה לטלפון הנייד שמספרו 050-307-0355. 
 1. אתר איש של לחם הינו אתר אינטרנט שבמסגרתו ניתן לבצע הזמנת לחמי מחמצת ומאפים אחרים המשווקים על ידי מאפיית איש של לחם.
 1. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר איש של לחם על ידכם מאשר כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין איש של לחם ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
 1. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי איש של לחם בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון. 
 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 1. אנחנו רשאים לשנות ו/או להפסיק לפי שיקול דעתנו הבלעדי בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר: 

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר. 
 1. למרות האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך. 

ג. אזור פעילות האתר: 

 1. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי מאפיית איש של לחם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר איש של לחם אפשרית בהתאם לסעיף ד.

 ד. אזורים ושעות הפעילות של איש של לחם: 

 1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה. בכל עת במהלך הרכישה ניתן לצפות באזורים וימי חלוקה בלחיצת כפתור "אזורים וימי חלוקה" שנמצא זמין בדף הפירוט של כל מוצר וגם קבוע בצד העליון של האתר. 
 1. שעות פעילות ליצירת קשר טלפוני:

א'-ה' – 8:00-17:00

שישי – 7:00-12:00 

 1. איסוף מוצרים מהנקודות הנבחרות ו/או קבלת משלוח הביתה, יעשו בשעות המפורטות באתר בקטגוריה "אזורים וימי חלוקה". הזמנות דרך אתר האינטרנט שמגיעות אחרי השעה 18.00, יטפלו יום למחרת והאספקה יתוכנן בהתאם. 
 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות טלפונית, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של רשת לחמים.

ה. המוצרים הנמכרים באתר:

 1. באתר איש של לחם נמכרים מוצרי מזון כמפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 1. מאפיית איש של שלחם רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את איש של לחם. 
 1. באתר יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החנות המקוונת או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי מאפיית איש של לחם, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ"ל. 
 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר איש של לחם, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. מאפיית איש של לחם שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל האתר. 

ז. התשלום: 

 1. תשלום דמי ההזמנה ייעשה בהתאם למחירי המוצרים ו/או השירותים אשר מפורסמים באתר ובכפוף למחיר הסופי אשר יקבע בעת אישור ההזמנה, או בכל דרך אחרת אשר הוסכמה בינך לבין איש של לחם. 
 1. אנחנו מקבלים תשלומים באמצעות:

                         א.       כרטיס אשראי. ניתן לשלם בדף התשלום הבטוח באתר או להעביר אשראי בטלפון. ההזמנה תאושר רק אחרי קבלת התשלום.

                         ב.       אפליקציית ביט/פייבוקס למספר 050-307-0355. ההזמנה תאושר רק אחרי קבלת התשלום.

                          ג.       העברה בנקאית לחשבון בנק הפועלים (12), סניף 685, מספר 598790 על שם איש של לחם. ההזמנה תאושר רק אחרי קבלת התשלום.

                         ד.       בבחירת איסוף עצמי ניתן לשלם במזומן בזמן האיסוף.

 1. מובהר בזאת, כי האתר רשאית לעדכן או לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר מפעם לפעם ואת אופן התשלום לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם 
 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה. 
 1. . מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ). 
 1. איש של לחם שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 1. איש של לחם שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה 

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מאפיית איש של לחם.
 1. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך תוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.
 1. אנחנו נתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין. 

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של איש של לחם שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין . 
 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין. 
 1. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד טלפוני בלבד. 
 1. אתר איש של לחם יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה. 
 1. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מאפיית איש של לחם, כפי שתקבע מעת לעת. 

י. מועדון לקוחות: 

 1. מאפיית איש של לחם רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות האתר, גם למועדון הלקוחות של איש של לחם. בהצטרפותו לשירות איש של לחם מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו. 

יא. מבצעי מכירות: 

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באיש של לחם במסגרת מבצעים לקידום מכירות. 
 1. המבצעים הנערכים באתר, הנם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים במאפייה. איש של לחם לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת אחרת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את שאר נקודות מכירה. 
 1. במידה ואתר איש של לחם יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין

בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל. 

יב. אחריות: 

 1. איש של לחם אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר איש של לחם. 
 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק. 
 1. איש של לחם לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של מאפיית איש של לחם. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות האתר תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד. 
 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר איש של לחם ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב. 
 1. אתר איש של לחם עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האתר מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 1. אתר איש של לחם לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 1. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר איש של לחם אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'. 
 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מאפיית איש של לחם בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין. 

יג. אבטחת מידע: 

 1. אתר איש של לחם מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה. 
 1. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 1. מובהר בזאת, כי אתר איש של לחם יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 1. מאפיית איש של לחם לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ. 

יד. פרטיות: 

 1. אתר איש של לחם הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר איש של לחם ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות בודעה SMS או וואטסאפ, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר למאפיית איש של לחם. 
 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר רמי לו בכתב בהתאם להוראות כל דין. 
 1. אתר איש של לחם יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 1. איש של לחם תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

טו. קניין רוחני: 

 1. הקניין הרוחני באתר איש של לחם, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית מאפיית איש של לחם. 
 1. זכויות הקניין הרוחני של מאפיית איש של לחם כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר . 
 1. אתר איש של לחם שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. 
 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך ממאפיית איש של לחם מראש ובכתב. 

טז. סמכות שיפוט : 

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית

הינה נתונה לבתי המשפט בירושלים. 

יז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר איש של לחם למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

0
גלילה למעלה

שימו לב!

שלום,
הזמנות באתר יתקבלו עד יום שלישי בחצות ויהיו מוכנות לאיסוף מגינתון ביום חמישי .
הזמנות שייכנסו ביום רביעי יעברו אוטומטית ליום חמישי בשבוע שאחרי .